Algemene voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HAUSTER B.V.

1 Algemeen

 1. Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
  Opdrachtnemer: Hauster B.V., ingeschreven in de KvK onder nummer 86677500. Hauster B.V. is gevestigd aan Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam en telefonisch bereikbaar op nummer: +31 20 225 5277. Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Hauster B.V.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten op afstand die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen.

2 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke dan wel digitale bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever die consument is elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 5. Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, welke door Opdrachtnemer zijn verstrekt, zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3 Levertijd

 1. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
 2. De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
 4. Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
 5. Indien Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

4. Prijs

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
 2. In de prijs zijn niet begrepen transport- en verpakkingskosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn inclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5 Adviezen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de materiaalkeuze.
 2. Door Opdrachtnemer verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie en is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever onjuist verstrekte informatie.

6 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7 Betalingsvoorwaarden

 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
 2. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9 Wijzigingen in de opdracht

 1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

10 Levering

 1. De levering vindt na betaling plaats door Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van betaling voor de bestelling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever die consument is heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal Opdrachtnemer na ontbinding het bedrag dat de Opdrachtgever die consument is betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 5. Door omstandigheden bij leveranciers van Opdrachtnemer kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 6. De opdracht wordt eveneens als volledig nagekomen beschouwd indien Opdrachtgever zijn de in ontvangstneming onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 7. Indien door Opdrachtnemer ” franco” wordt geleverd of Opdrachtnemer zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Opdrachtgever, zal Opdrachtgever steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren

11 Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
 2. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
 5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12 Reclames, klachten

 1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch in het geval van een consumentenkoop uiterlijk binnen twee maanden na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen twee maanden nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. In ieder ander geval dienen reclames en klachten uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
 2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren in het geval van een consumentenkoop door verloop van twee jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. In ieder ander geval verjaren vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten door verloop van één jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13 Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Opdrachtgever een consument is, met dien verstande dat hij een natuurlijk persoon is en handelt buiten doeleinden voor zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 2. De Opdrachtgever die consument is kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 90 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn voor herroeping aan klantenservice@hauster.com of op andere ondubbelzinnige wijze (bv. schriftelijk per post of e-mail) aan de Opdrachtnemer. Lees onze retourinstructies hier
 3. De in artikel 13.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Opdrachtgever, of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder), het product heeft ontvangen, of:
  a. als de Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder), het laatste product heeft ontvangen; of
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder), de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere waardevermindering (waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend door beschadiging en vervuiling) van het product die het gevolg is van het gebruik anders dan omschreven in artikel 13.4.
 6. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel 13 en/of artikel 6:230o BW is uitgesloten voor volgens specificaties van de Opdrachtgever vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die op verzoek van de Opdrachtgever op maat zijn gemaakt of anderszins duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de Opdrachtgever die consument is het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever die consument is heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 8. De Opdrachtgever die consument is zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever die consument is.
 10. De Opdrachtgever die consument is draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Opdrachtnemer niet heeft gemeld dat de Opdrachtgever die consument is deze kosten moet dragen of als de Opdrachtnemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Opdrachtgever die consument is de kosten voor terugzending niet te dragen.
 11. In geval van terugbetaling zal Opdrachtnemer deze terugbetaling binnen de wettelijke termijn van 14 dagen laten plaatsvinden.

14 Garantie

 1. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
 3. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 4. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist volgen van de gebruiksaanwijzing, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.
 5. Geen garantie wordt verleend voor B-keus producten. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever vooraf en duidelijk of een bepaald product onder de B-keus norm valt en deze mededeling heeft te gelden als een mededeling van de verkoper als bedoeld in artikel 7:18 BW.

15 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 4. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 5. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen kosten c.q. de gebruiksvergoeding, beide exclusief BTW.
 6. Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
 7. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 9. De beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft Opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever:
  - tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
  - voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
  - vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
 2. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
 3. Opdrachtgever is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
 4. Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
 5. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 6. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Opdrachtgever gehouden onmiddellijk Opdrachtnemer te waarschuwen.
 7. Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpanden.
 8. Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 9. In alle gevallen dat Opdrachtnemer een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Opdrachtnemer gerechtigd de van Opdrachtgever ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

17 Klachten, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Opdrachtgevers die ontevreden zijn over de door opdrachtnemer geleverde diensten of producten kunnen desgewenst schriftelijk een klacht indienen. Voor een snelle en correcte afhandeling vragen we om onderstaande gegevens te vermelden:
  • naam, adres, woonplaats en bestelnummer
  • Verstuur je klacht naar:
   • Hauster B.V.
   • t.a.v. Afdeling Klachten
   • Kabelweg 57
   • 1014BA Amsterdam
   • Nederland
  Je krijgt een ontvangstbevestiging zodra we je brief ontvangen hebben.
 2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
 3. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Vastgesteld op 23 augustus 2022.