Koop een glaswol-isolatieklus en win het aankoopbedrag terug!

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Hauster B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Kabelweg 57, 1014 BA te Amsterdam (hierna: “Hauster”), georganiseerde promotionele actie: Koop een glaswol-isolatieklus en win het aankoopbedrag terug (hierna: “de Actie”). 

1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden. 

1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website www.hauster.com/winactie-voorwaarden. 

1.4 Hauster is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Hauster daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Hauster bekend worden gemaakt via de website www.hauster.com/winactie-voorwaarden. 

2. Deelname

2.1 De Actie loopt van maandag 25 september 2023 tot en met zondag 15 oktober 2023. Alle personen die in de periode maandag 25 september 2023 tot en met zondag 15 oktober 2023 een glaswol-isolatieklus hebben gekocht bij Hauster doen automatisch mee aan deze actie. 

2.2 Deelname aan de Actie is gratis. 

Deelname vindt plaats door het in één bestelling aankopen van een glaswol-isolatieklus op Hauster.com. Een glaswol-isolatieklus bestaat minimaal uit: 

  • Eén of meer Ursa glaswolproducten  (met uitzondering van Ursa glaswol met spijkerflens), en;
  • Eén of meer Miofol isolatiefolies (dampdicht/dampremmend/dampopen/klimaat),  en; 
  • Eén of meer stuks isolatietape (basic folietape/butyltape/spinvliestape/aluminiumtape) en;
  • Eén of meer stuks bouwhout (houten latten) en; 
  • Eén of meer gipsplaten (RK of AK) en; 

2.3 Bestellingen waarbij minimaal één van bovengenoemde producten afwezig zijn, zijn uitgesloten van de Actie. 

2.4 Bestellingen die aan de in art. 2.2 genoemde actievoorwaarden voldoen én die ook andere producten bevatten die buiten de Actie vallen, doen mee aan de Actie, echter  

  • het terug te winnen aankoopbedrag zal worden beperkt tot de som van de aankoopprijzen van de Actieproducten genoemd in art. 2.2.  
  • Op vergoeding van de aankoopprijs van producten die buiten de actievoorwaarden vallen zoals genoemd in art. 2.2, maar die wel in een bestelling zitten die aan de actievoorwaarden voldoet, kan geen beroep worden gedaan. 

2.5 De winnaar van de Actie zal op maandag 16 oktober worden getrokken uit de deelnemers die voldoen aan bovengenoemde eisen (het aankopen van de gehele glaswol-isolatieklus). Indien de deelnemer heeft gewonnen vragen wij de naam, IBAN en BIC code voor uitbetaling van het gewonnen bedrag. Dit gebeurt uiterlijk binnen 10 werkdagen. 

2.6 Klanten kunnen meerdere keren deelnemen aan de actie, zolang er elke keer een gehele glaswol-isolatieklus wordt aangekocht zoals genoemd in 2.2.

2.7 Geannuleerde orders en orders waarvan een deel wordt geretourneerd worden uitgesloten van deelname. 

2.8 Met het accepteren van de prijs gaat de winnaar akkoord met het laten vervallen van het recht tot annuleren en retourneren van (delen van) de winnende glaswol-isolatieklus order. 

2.9 Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan de Actie en hun persoonsgegevens achterlaten. 

2.10 Medewerkers van Hauster en door Hauster ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname. 

2.11 Hauster heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs. 

3. Prijzen

3.1 De winnende klant wordt vastgesteld door middel van een loting. Deze loting vindt plaats door een computer en geschiedt volledig onpartijdig.  

3.2 Er worden de volgende prijzen verloot: één keer het aankoopbedrag van een gehele glaswol-isolatieklus, met een maximum van € 1.750. 

3.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Hauster wordt toegekend. 

3.4 Hauster draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. 

3.5 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Hauster. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Hauster. 

3.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hauster besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Hauster is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. 

4.2 Hauster is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Hauster en/of door derden te verstrekken prijzen.  

4.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Hauster niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Hauster in het leven roepen. 

4.4 Hauster is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden of andere technische faciliteiten. 

4.5 Hauster is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 

4.6 Hauster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. 

4.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Hauster gelden eveneens voor door Hauster ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 

5. Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Hauster kenbaar worden gemaakt: Hauster, Kabelweg 57, 1014 BA  Amsterdam, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website: https://help.hauster.com/nl-NL/hoe-neem-ik-contact-op-122072. Hauster neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op. 

6. Overig

6.1 Hauster handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

6.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Hauster gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 

6.3 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door Hauster een besluit worden genomen. 

6.4 Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.